Navštivte kategorii Black Friday :)

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.prohormonytop.cz

 

Článek I.

 

Obecná ustanovení a definice

 

1.1 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.prohormonytop.cz mezi prodávajícím (PREMIUM BUSINESS AND SERVICES LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, OL9 6HZ, Company number 12924416) a kupujícím.

 

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle the Consumer Rights Act 2015 (CRA), GB a The Consumer Rights (Payment Surcharges) Regulations 2012 (SI 2012/3110).

 

1.3 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická  osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

1.4 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

 

 

Článek II.

 

objednávka

 

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu.

 

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

 

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

 

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména určení kupujícího, obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

2.5 Kupující bude pravidelné informován o stavu objednávky prostřednictvím emailu. Kupující může být prodávajícím pro účel potvrzení objednávky telefonický kontaktován.

 

2.6 Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že je starší jako 18 let.

 

2.7.  Kupující se potvrzením objednávky zavazuje objednávku převzít od kurýra nebo na výdejním místě. Pokud jde o objednávku, kde si kupující zvolil platbu dobírkou a zásilku si nepřevezme, prodávající může nárokovat od kupujícího náklady vzniklé za neúspěšný pokus o dodání objednaného zboží (t.j. náklady na poštovné a balné).

 

 

 

Článek III.

 

Storno objednávky

 

3.1 Kupující má právo stornovat objednávku prostřednictvím emailu bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání nebo po dohodě s prodávajícím. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání kupujícího obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 75% z celkové ceny zboží.

 

3.2 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

- v případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

 

- případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky,

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 

V případě, že jakákoliv z uvedených situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

 

 

Článek IV.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

4.1 Kupující má právo při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího  odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

 

4.2 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

 

- kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz,

- pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 

- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)

 

- zboží nesmí být použito

 

- zboží musí být nepoškozené

 

- zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)

 

- zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura

 

 

 

4.3 Při splnění podmínek uvedených v bodu 4.2 prodávající peníze za zboží zašle převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 

4.4 Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož prodávající neručí za jeho případnou ztrátu.

 

4.5 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy ak prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen).

 

4.6 Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

4.7 Kupující snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

 

 

Článek V.

 

cenové podmínky

 

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%. Ceny poštovného a balného je uvedena v článku VI.

 

 

 

Článek VI.

 

Poštovné a balné

 

6.1 Dopravu zajišťuje kurýrní společnost Zásilkovna.

 

6.2 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně, na základě hmotnosti balíku.

 

6.3. Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev.

 

6.3 Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

 

 

 

Článek VII.

 

dodání zboží

 

7.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu.

 

7.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

 

7.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list. Faktura bude doručena buď s dodaným zbožím, nebo nejpozději do dvou týdnů od doručení objednávky.

 

7.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

 

7.5 Zboží dodáváme v celé EU.

 

 

 

 

 

Článek VIII.

 

možnosti platby

 

8.1 Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

 

Dobírka: Částku objednávky platíte přímo u kurýra, při dodání objednávky.

Online platba:  prostřednictvím Paypal

 Převodem: BE61 9671 5801 8127

 

 

Článek IX.

 

Záruční podmínky a reklamační řád

 

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

 

9.2 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího bude nejpozději do dvou týdnů kupujícímu od doručení zásilky odeslaná faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

 

- zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit),

- zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu,

zda bylo dodáno správné množství objednaného zboží,

 

9.4 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).

 

9.5 Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese prodávajícího.

 

Článek X.

 

Odpovědnost za vady na stránce www.prohormonytop.cz

 

10.1 Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.prohormony.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

10.2 Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

 

10.3. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

 

10.4 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny VOP nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch VOP, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

 

 

 

Článek XI.

 

Ochrana osobních údajů zde

 

 

 

Článek XII.

 

Článek XIII.

 

Závěrečná ustanovení

 

12.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

 

12.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Všeobecných obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky.

 

12.3 Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, nezdodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům Velké Británie některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

 

12.4 Prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.prohormonytop.cz nespadá pod jurisdikci České republiky, ale se řídí právem Spojeného království.

 

12.5 Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito "Všeobecnými obchodními podmínkami" se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonů Spojeného království.